+420 226 886 377

Poradenství v otázkách správního práva

10259568_xxl

Naše kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti správního řízení i dalších postupů dle správního řádu a dále zkušenosti v oblasti správního trestání, což představuje poměrně specifickou oblast správního práva prolínající se mj. i s právem trestním. Díky své mnohaleté praxi v oblasti správního práva mohu nahlížet na problematiku z více úhlů pohledu, dovedu zhodnotit situaci, identifikovat problém či rizika a navrhnout tomu odpovídající postup.

Poskytujeme odborné konzultace a zastupujeme klienty/účastníky řízení při jednotlivých procesních úkonech ve všech fázích správního řízení. Pro klienty z veřejné sféry pak zajišťujeme průběh správního řízení a související agendu, včetně zpracování konceptů správních rozhodnutí. Mimo jiné se specializujeme i na poradenství v oblasti veřejného práva, především práva správního. Nabízíme zastoupení při jednání s orgány státní správy a samosprávy, tedy s nejrůznějšími úřady vykonávající působnost v oblasti veřejné správy.

Řízení před správními soudy má svá specifická a složitá pravidla. Našim klientům poskytujeme v této oblasti komplexní služby. Sepisujeme správní žaloby, kasační stížnosti, potažmo zastupujeme klienty jako strany žalované.
Máme cenné zkušenosti s řízeními před Nejvyšším správním soudem, a jsme perfektně seznámeni s jeho rozhodovací praxí.

Fyzickým osobám zajistíme komplexní zastoupení v přestupkových řízeních. Zkonzultujeme s Vámi vhodnou strategii obhajoby. Zastoupíme Vás již ve fázi, kdy správní orgán provádí kontrolní činnost přímo na místě, ještě než dojde k formulaci samotného kontrolního zjištění. Po zahájení přestupkového řízení s klientem následně procházíme všemi jeho jednotlivými fázemi až do okamžiku pravomocného rozhodnutí ve věci.

U klientů z řad správních orgánů jsme schopni zajistit i v přestupkových řízeních pomoci s vedením správního řízení, s přípravou nutných podkladů včetně přípravy textu správních rozhodnutí, případně zpracovat k jednotlivým řešeným otázkám odborná právní stanoviska.

 

Jaké právní služby poskytujeme:

  • konzultace procesního postupu před podáním návrhu na zahájení správního řízení
  • zastupování ve všech fázích správního řízení
  • právní asistence při vedení samotného správního řízení a přípravě nutných podkladů
  • příprava textu správních rozhodnutí
  • zpracování právního stanoviska
  • sepsání správní žaloby, kasační stížnosti