+420 226 886 377

Krajský soud v Plzni rozhodl o dalším případu skryté daňové kontroly

KS v Plzni

Tento týden rozhodl Krajský soud v Plzni ve prospěch našeho klienta v otázce námi uplatněné prekluzivní lhůty pro stanovení daně, která správci daně uplynula v důsledku provádění “skryté daňové kontroly”. Okamžik zahájení daňové kontroly se tak významně posunul před okamžik oficiálního zahájení a správce daně nestihl daň doměřit v zákonem předpokládaném časovém úseku.  V tomto případě správce daně v podstatě prováděl komplexní kontrolu DPH za období od ledna do března 2016 pod záminkou takzvané “vyhledávací činnosti”.

Vyhledávací činnost správce daně má být předběžným krokem, který zahrnuje získávání počátečních nebo podpůrných informací, které lze následně využít v daňovém řízení pro správné stanovení daňových povinností. Během této fáze správce daně obecně provádí místní šetření, získává nezbytná vysvětlení a zjišťuje skutečnosti nezbytné pro správné stanovení a placení daní. Nicméně hodnocení získaných důkazů není součástí této činnosti, ale je součástí procesu daňové kontroly.

V případě našeho klienta správce daně, zatímco oficiálně prováděl vyhledávací činnost, ve skutečnosti rozsáhle kontroloval DPH za výše uvedené období. Tento postup byl soudem označen za nepovolený, jelikož správce daně v podstatě prováděl daňovou kontrolu bez toho, že by ji oficiálně zahájil. Rozhodnutí soudu bylo založeno výhradně na důkazech vyhotovených správcem daně, který ve svých výzvách, úředních záznamech a zprávě o daňové kontrole podrobně popsal, jak v rámci vyhledávací činnosti hodnotil, posuzoval a ověřoval předložené dokumenty ve vztahu k zákonnosti uplatněných odpočtů DPH.

Souběžně s vyhledávací činností správce daně prováděl postup k odstranění pochybností za období dubna 2016 a následně i daňovou kontrolu. Většinu úkonů pak prováděl společně, když často ani nerozlišoval období a ve výzvách k předložení dokladů např. uváděl období „leden až duben 2016“

Tento případ nabízí důležitou příležitost zdůraznit význam dodržování správných postupů správce daně v daňovém řízení. Jak je uvedeno v judikatuře Nejvyššího správního soudu, správce daně nesmí v rámci místního šetření prověřovat daňovou povinnost daňového subjektu ani vyzývat k předložení kompletního účetnictví a daňové evidence. V takovém případě je správce daně povinen zahájit daňovou kontrolu. Porušení těchto pravidel může vést k nezákonnosti provedeného úkonu.

Nyní čekáme na písemné vyhotovení rozsudku. Jakmile bude rozsudek vyhotoven a klient bude seznámen s jeho podrobnostmi, poskytneme další informace a přiblížíme argumentaci soudu v této věci.

Tento případ představuje další potvrzení vývoje v otázce skrytých daňových kontrol a poskytuje důležitá vysvětlení pro daňové subjekty i správce daně. Podtrhuje důležitost dodržování předepsaných postupů a respektování práv daňových subjektů v daňovém řízení​.