+420 226 886 377

Mění se pohled na uplatnění DPH u služeb poskytovaných obcemi obalovým společnostem

Portrait Of A Worried Young Woman Doing Calculations

23.03.2022 byl projednán na Koordinačním výboru MF ČR s Komorou daňových poradců ČR příspěvek1) věnující se uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem.

Podle § 5 odst. 4 ZDPH se obce při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to ani v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají poplatky nebo jiné úhrady. Tyto činnosti tak nejsou předmětem DPH.

Provozování obecního systému odpadového hospodářství dle § 59 zákona o odpadech, i když obce vybírají od občanů poplatky stanovené obecní vyhláškou, je třeba klasifikovat jako veřejnoprávní činnost, která není předmětem DPH. 

Při zajišťování odpadového hospodářství některé obce uzavírají, v souladu se zákonem o odpadech, smlouvy o zajištění zpětného odběru s autorizovanými obalovými společnostmi (dále jen „AOS“). Za tyto služby náleží obcím sjednaná odměna, tedy jsou prováděny za úplatu. 

Z potvrzení GFŘ nejsou tyto služby výkonem veřejné správy a jejich uskutečnění tak je předmětem DPH. Přitom až do projednání tohoto příspěvku, zastávalo GFŘ od 28.05.2005 opačný postoj.

Samo GFŘ k tomu uvádí „Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů Ministerstva financí ze dne 28. ledna 2005, zveřejněná na stránkách GFŘ, je v části, kdy je za výkon veřejné správy považována i recyklace obalů na základě smlouvy s „AOS“, nahrazena závěry tohoto koordinačního výboru.

1) 591/23.03.22 Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systém