Podnikatelům v oblasti dopravy byl prominut úrok z prodlení a posečkání daně z přidané hodnoty